Adatvédelmi tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Név: Tóth Gabriella E.V.
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor utca 43.
Levelezési cím, panaszkezelés: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor utca 43.
E-mail: babylonajandek@gmail.com
Telefonszám: 06704146369
Weboldal: https://babylonajandek.hu

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt
tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet,
GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
Illetéktelen 3. félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni
felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül
generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes
cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek
az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
- Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
- Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy
panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha
Ön él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing
célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
meg kell őrizniük.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell
őrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása
kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a
kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
- a hozzájárulás visszavonásának joga
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog
- tiltakozáshoz való jog
- hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel
szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz
szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről),
valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen
tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt
és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz
kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk
azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott
adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített
megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a
kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással
kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor
a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is
kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
* a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
* a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
- az adatkezelés céljai;
- az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
- az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és
Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a
tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően
emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval
rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt
személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az
Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri,
hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte
vagy más módon kezelte;
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
(azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást
nyert,
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és
bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés,
mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön
felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése
van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban
e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő
részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a
formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés
hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek
legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
- Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az
adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival
dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok:
+36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját
nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a
módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és
az alábbi információkról:
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy
szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog
biztosítását;
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.