Ajándék SAVE A BIKER matrica, motoros pólót tartalmazó rendelések mellé! Jelenleg 2-4 munkanap alatt tudjuk feladni a megrendeléseket!

Hírlevél feliratkozás

A HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vásárló!

A Tóth Gabriella E.V. a hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokra vonatkozóan a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő: Tóth Gabriella E.V. (Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor 43. adószám: 55737247-2-33). Tóth Gabriella E.V. nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, mely alapján a jogszabály szükségessé tenné Adatvédelmi Tisztviselő kinevezését. Az adatvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségem jeleként ugyanakkor Adatvédelmi Felelősként is tevékenykedem.

2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során megadott adatokat hírlevél küldési céllal kezelem. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a weboldalunkra történő regisztrációja során kizárólag az Ön adatainak megadása történt meg, mely esetben szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében is történik adatfelhasználás.

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím, illetve telefonszám. Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után egyéb célból (jogszabályoknak, illetve szerződéses feltételeknek történő megfelelés) az adatokat megőrizzük, ám a leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását bármikor, a hírlevélben, egy linken keresztül, vagy a webshop saját profil kezelésében visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

4. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz Tóth Gabriella E.V. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

A weboldal üzemeltetésével és a szerverszolgáltatás biztosításával kapcsolatban külső szakértő került megbízásra, aki az adatokat kizárólag Tóth Gabriella E.V. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.

Az oldalon a Google Analytics, illetve az Adwords nevű szoftver kerül alkalmazásra, ám ezek alapján mindössze általános jellegű, statisztikai adatok kerülnek kimutatásra, egyéni azonosítás nem lehetséges.

5. Az Ön jogai

5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Tóth Gabriella E.V.. az által kezelt, jelen tájékoztatóban

is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

5.2. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más Adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

5.4. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését.  

Az adatkezelés korlátozása esetén Tóth Gabriella E.V.  a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

➢ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

➢ az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

➢ Tóth Gabriella E.V. -nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Tóth Gabriella E.V az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V-tól, hogy törölje az Ön személyes adatait. Tóth Gabriella E.V. törli az Ön személyes adatait, ha

➢ Tóth Gabriella E.V-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból

gyűjtötte vagy kezelte,

➢ a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

➢ Tóth Gabriella E.V jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Tóth Gabriella E.V az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6. Panaszkezelés

6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Tóth Gabriella E.V nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot:

➢ személyesen a székhelyen: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor 43.

➢ e-mail cím babylonajandek@gmail.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés”

szót legyenek szívesek megjelölni)

➢ telefonszám: +36704146369

➢ Adatvédelmi Felelős: Tóth Gabriella

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen

nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Tóth Gabriella E.V tájékoztatását tudomásul veszem és adatok kezeléséhez önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok.