Kosár

Az Ön kosara üres.

Kapcsolatfelvétel adatkezelés szabályzat

A WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN KEZELT

SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Tóth Gabriella E.V. a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatokra vonatkozóan a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő: Tóth Gabriella E.V. (Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor 43. adószám: 55737247-1-33). Tóth Gabriella E.V. nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, mely alapján a jogszabály szükségessé tenné Adatvédelmi Tisztviselő kinevezését. Az adatvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségem jeleként ugyanakkor Adatvédelmi Felelősként is tevékenykedem.

2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a kötelezően megadandó adatok a név, email cím, illetve opcionálisan a telefonszám. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A weboldal üzemeltetésével és a szerverszolgáltatás biztosításával kapcsolatban külső szakértő került megbízásra, aki az adatokat kizárólag Tóth Gabriella E.V. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.

A személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

5. Az Ön jogai

5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Tóth Gabriella E.V.. az által kezelt, jelen tájékoztatóban

is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

5.2. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más Adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

5.4. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V. -tól, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését.  

Az adatkezelés korlátozása esetén Tóth Gabriella E.V.  a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

➢ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

➢ az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

➢ Tóth Gabriella E.V. -nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Tóth Gabriella E.V az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5. Ön bármikor jogosult kérni Tóth Gabriella E.V-tól, hogy törölje az Ön személyes adatait. Tóth Gabriella E.V. törli az Ön személyes adatait, ha

➢ Tóth Gabriella E.V-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból

gyűjtötte vagy kezelte,

➢ a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

➢ Tóth Gabriella E.V jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Tóth Gabriella E.V az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6. Panaszkezelés

6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Tóth Gabriella E.V nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot:

➢ személyesen a székhelyen: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor 43.

➢ e-mail cím babylonajandek@gmail.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés”

szót legyenek szívesek megjelölni)

➢ telefonszám: +36704146369

➢ Adatvédelmi Felelős: Tóth Gabriella

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen

nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Tóth Gabriella E.V tájékoztatását tudomásul veszem és adatok kezeléséhez önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok.A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy követelés érvényesítése esetén a Szolgáltató jogos érdekből Vásárló/Felhasználó alábbi adatait továbbíthatja a követeléskezelésben közreműködőként igénybe vett Legal Labs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-382985, képviseli: Grüll Dávid ügyvezető, e-mail: hello@payee.tech, web: https://payee.tech/, a továbbiakban: „Payee”), mint adatfeldolgozó részére.

 

Az adattovábbítással érintett adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tartozás összege, tartozás jogcíme, szerződés létrejöttének időpontja.

 

A Payee adatkezelésével kapcsolatos információ ezen a linken érhető el: https://payee.tech/legal/privacy-policy

 

Vonatkozó jogszabályok

⚖️ Jogszabály: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól / 22. § – Link: Megnézem

 

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

 

Jogszabály: Ptk. / 6:156. § – Link: Megnézem

 

6:156. § [Átvételi késedelem]

(1) A jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el.

(2) A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.

(3) Átvételi késedelem esetén a kötelezett a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a jogosultra száll át.

(4) Ha a felek a szolgáltatást fajta és mennyiség szerint határozták meg, a (3) bekezdés rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a felek a teljesítésre szánt dolgokat megjelölték vagy a többi hasonló dologtól a jogosult részére elkülönítették.